Môn Vật lý 1: Dựa vào kiến thức đại số (AP Physics 1: Algebra-Based)

Tìm hiểu các nguyên tắc vật lý cơ bản khi học sinh học cơ học Newton; công, năng lượng và công suất; sóng cơ học và âm thanh; các mạch đơn giản. Học sinh sẽ thực hiện các công việc trong phòng thí nghiệm để điều tra hiện tượng.

Lưu ý: Học sinh lưu sổ ghi chép và báo cáo phòng thí nghiệm của mình, các trường đại học có thể yêu cầu xem sổ và báo cáo trước khi cấp tín chỉ cho học sinh

Nội dung Khóa học

Unit 1: Kinematics

You’ll be introduced to the study of motion.

Unit 2: Dynamics

You’ll revisit the concepts you worked with in Unit 1 to explore force, which is the interaction of an object with another object.

Unit 3: Circular Motion and Gravitation

You’ll build on your understanding of motion and force as you study more complex models of motion, such as the circular path of a satellite orbiting a planet.

Unit 4: Energy

You’ll learn the definitions of and relationships between energy, work, and power.

Unit 5: Momentum

You’ll explore the relationship between force, time, and momentum and learn to use the law of conservation of momentum to analyze physical situations.

Unit 6: Simple Harmonic Motion

You’ll use the tools, techniques, and models you’ve learned in previous units to analyze a new type of motion: simple harmonic motion.

Unit 7: Torque and Rotational Motion

You’ll explore the motion of an object rotating around an axis and you’ll study torque, the measure of a force that can cause rotational motion.

Cấu trúc bài thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon