Chương trình SACE là gì?

Chứng chỉ Giáo dục phổ thông Nam Úc (The South Australian Certificate of Education – SACE) do Hội đồng SACE (cơ quan pháp định của Chính phủ Nam Úc) giám sát. Hội đồng SACE chịu trách nhiệm kiểm định các môn học, công nhận kết quả học tập và đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu hoàn thành Chứng chỉ Giáo dục phổ thông Nam Úc (SACE).

SACE là chứng chỉ tốt nghiệp được trao cho học sinh tại các trường trung học Úc. SACE tương đương với Tú tài Quốc tế (IB), Advance Placement (AP) ở Bắc Mỹ, và GCE A-Levels của Vương quốc Anh. Học sinh hoàn thành chương trình SACE thường ở độ tuổi từ 16 đến 18 và học chính quy trong hai năm (năm lớp 11 và lớp 12).

SACE là chứng chỉ tốt nghiệp trung học được quốc tế công nhận, được thiết kế nhằm trang bị cho học sinh những kỹ năng, kiến thức và năng lực cá nhân để tham gia vào xã hội toàn cầu đang phát triển nhanh chóng.

Học sinh nhận được chứng chỉ SACE khi hoàn thành những yêu cầu về kỹ năng và yêu cầu của môn học mà học sinh được học ở trường hoặc có thể trau dồi thông qua những chương trình giáo dục, đào tạo hoặc những kinh nghiệm khác.

 

Kiến thức và kĩ năng sống

Chương trình SACE bao gồm những môn học và khóa học trong hai giai đoạn: Giai đoạn 1 (Stage 1) và Giai đoạn 2 (Stage 2)

Khi học chương trình SACE, học sinh sẽ đạt được những kỹ năng hữu ích như: đọc viết, tính toán, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề; đồng thời thu được kiến thức về các môn học cụ thể mà học sinh chọn.

Chương trình SACE cũng giúp học sinh học được cách làm việc nhóm, cũng như hiểu được sự ảnh hưởng của những quyết định của bản thân đến con người, tình huống và thế giới.

Những kỹ năng này rất cần thiết cho giáo dục, đào tạo và nghề nghiệp trong tương lai của học sinh cũng như vai trò của học sinh với tư cách là một công dân tích cực và có hiểu biết.

Cấu trúc chương trình SACE

Chương trình SACE bao gồm hai giai đoạn. Đa số học sinh sẽ hoàn thành Giai đoạn 1 vào cuối Lớp 11 và Giai đoạn 2 vào cuối Lớp 12.

Ngoài ra, học sinh có thể hoàn thành chương trình SACE bằng nhiều hình thức khác như:

  • Tích lũy tín chỉ thông qua hoạt động cá nhân hoặc cộng đồng như hoạt động tình nguyện
  • Đăng ký học với vai trò một “học sinh trưởng thành” (Adult learner)
  • Được công nhận những thành tích học tập khác như các khóa giáo dục và đào tạo nghề (VET) hoặc giáo dục quốc tế.

Nếu học sinh đang học chương trình SACE tại trường, giáo viên và cố vấn nghề nghiệp có thể giúp học sinh chọn những môn học phù hợp với việc học, đào tạo, nghề nghiệp hoặc những hoạt động khác mà học sinh muốn tham gia sau khi tốt nghiệp.

Mỗi môn học có giá trị tương đương 10 hoặc 20 tín chỉ, tùy từng môn học. Những môn học có giá trị 10 tín chỉ thường học trong một học kỳ và 20 tín chỉ học trong cả năm học.

Học sinh cần tích lũy 200 tín chỉ để hoàn thành chương trình SACE. Một số tín chỉ được tích lũy từ những yêu cầu bắt buộc, nhưng đa số tín chỉ được tích lũy từ những môn học do học sinh lựa chọn phù hợp với sở thích và mục tiêu tương lai của mình, hoặc tín chỉ cũng được tích lũy từ sự công nhận kiến thức và kỹ năng học sinh đã đạt được trong cuộc sống bên ngoài trường học.

Chương trình SACE có hơn 60 môn học thuộc 9 lĩnh vực, và 11 môn học được điều chỉnh để những học sinh khuyết tật trí tuệ có thể thể hiện khả năng học tập thông qua đa dạng các trải nghiệm.

 

 

Yêu cầu của chương trình SACE

Để hoàn thành chương trình SACE, học sinh cần tích lũy 200 tín chỉ trong hai giai đoạn.

Một số tín chỉ được tích lũy từ những yêu cầu bắt buộc, số tín chỉ còn lại được tích lũy từ những môn học tự chọn do học sinh lựa chọn phù hợp với sở thích và mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Yêu cầu bắt buộc có tổng 50 tín chỉ, đồng nghĩa với việc 150 tín chỉ còn lại thuộc về những môn học tự chọn.

Yêu cầu bắt buộc

Để hoàn thành chương trình SACE, học sinh phải hoàn thành những yêu cầu bắt buộc với điểm C trở lên ở Giai đoạn 1 và điểm C- trở lên ở Giai đoạn 2:

  • Môn Khám phá bản thân và tương lai giai đoạn 1 (Stage 1 Exploring Identities and Futures – EIF): hoàn thành vào Lớp 10 hoặc Lớp 11 (10 tín chỉ)
  • Yêu cầu về tính toán: một môn Toán ở Giai đoạn 1 hoặc Giai đoạn 2 (10 tín chỉ)
  • Yêu cầu về đọc viết: một môn tiếng Anh ở Giai đoạn 1 hoặc Giai đoạn 2 (20 tín chỉ)
  • Môn Dự án Nghiên cứu Giai đoạn 2 (hoặc chuyển thành môn Activating Identities and Futures từ năm 2025 ): hoàn thành vào Lớp 11 hoặc Lớp 12 (10 tín chỉ).

Học sinh cần tích lũy thêm 150 tín chỉ còn lại để đủ tổng số 200 tín chỉ, trong đó Giai đoạn 2 cần hoàn thành tối thiểu 60 tín chỉ.

  • Triển khai môn học Khám phá bản thân và tương lai (Exploring Identities and Futures – EIF) Giai đoạn 1

Môn học Kế hoạch Học tập Cá nhân (Personal Learning Plan) sẽ ngừng triển khai tại các trường Nam Úc từ năm 2025. Thay vào đó, môn Khám phá bản thân và Tương lai (Giai đoạn 1) là môn học bắt buộc bắt đầu được giảng dạy từ năm 2024.

Những học sinh đã hoàn thành môn học Kế hoạch Học tập cá nhân (PLP) không cần phải hoàn thành thêm môn Khám phá bản thân và tương lai khi hoàn thành chương trình SACE.

  • Triển khai môn học Kiến tạo bản thân và tương lai (Activating Identities and Futures (AIF) Giai đoạn 2

Môn học Dự án Nghiên cứu (Research Project) sẽ ngừng triển khai ở các trường Nam Úc từ năm 2026. Thay vào đó, môn Kiến tạo bản thân và Tương lai (Giai đoạn 2) sẽ là môn học bắt buộc được giảng dạy từ năm 2025.

Những học sinh đã hoàn thành môn Dự án Nghiên cứu không cần phải hoàn thành thêm môn Kiến tạo bản thân và Tương lai khi hoàn thành chương trình SACE.

Môn học tự chọn

Chương trình SACE bao gồm hơn 60 môn học phù hợp với sở thích cũng như mục tiêu học tập, đào tạo và nghề nghiệp của học sinh.

Ngoài những yêu cầu bắt buộc và ba môn học (mỗi môn 20 tín chỉ) ở Giai đoạn 2 (chiếm tổng 110 tín chỉ), học sinh có thể chọn 90 tín chỉ còn lại từ danh sách môn học thuộc Giai đoạn 1 hoặc Giai đoạn 2.  Học sinh phải đạt được điểm trong các môn học này để hoàn thành chương trình SACE.