Môn Kinh tế vĩ mô AP(AP Macroeconomics)

Nghiên cứu những nguyên tắc kinh tế học áp dụng cho toàn bộ hệ thống kinh tế. Học sinh sẽ sử dụng đồ thị, biểu đồ và dữ liệu để phân tích, mô tả và giải thích các khái niệm kinh tế.

Nội dung Khóa học

Unit 1: Basic Economic Concepts

Học sinh sẽ bắt đầu môn học với phần giới thiệu về những khái niệm, nguyên tắc và mô hình kinh tế sẽ đóng vai trò là nền tảng để nghiên cứu kinh tế vĩ mô.

Unit 2: Economic Indicators and the Business Cycle

Học sinh sẽ nghiên cứu những cách đo lường các hiện tượng kinh tế như việc làm và lạm phát.

Unit 3: National Income and Price Determination

Học sinh sẽ nghiên cứu sự ảnh hưởng của những thay đổi trong tổng chi tiêu và sản xuất, biến động kinh tế và các chính sách đến thu nhập quốc dân, tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát.

Unit 4: Financial Sector

Học sinh sẽ nghiên cứu lĩnh vực tài chính và giải thích chính sách tiền tệ được thực hiện và có hiệu lực thông qua hệ thống ngân hàng như thế nào.

Unit 5: Long-Run Consequences of Stabilization Policies

Học sinh sẽ dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu tác động của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ cũng như nghiên cứu khái niệm tăng trưởng kinh tế.

Unit 6: Open Economy—International Trade and Finance

Học sinh sẽ nghiên cứu khái niệm nền kinh tế mở, trong đó một quốc gia tương tác với những quốc gia khác trên thế giới thông qua thị trường tài chính và thị trường sản phẩm.

Cấu trúc bài thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon