Môn Lịch sử Châu Âu AP (AP European History)

Nghiên cứu sự phát triển về văn hóa, kinh tế, chính trị và xã hội hình thành nên Châu Âu từ khoảng năm 1450 đến nay. Học sinh sẽ phân tích các văn bản, các nguồn trực quan và các bằng chứng lịch sử khác và viết bài luận thể hiện lập luận lịch sử.

Nội dung Khóa học

Unit 1: Renaissance and Exploration

Học sinh sẽ khám phá những thay đổi nhanh chóng xuất hiện trong thời kỳ Phục hưng và lần theo dấu vết di sản của thời kì này thông qua chủ nghĩa thực dân và cuộc cách mạng thương mại đã thay đổi hình dạng của xã hội châu Âu.

Unit 2: Age of Reformation

Học sinh sẽ nghiên cứu các dòng Kitô giáo đang phát triển ở Châu Âu và những ảnh hưởng sâu rộng của cuộc Cải cách đến đời sống hàng ngày và đời sống chính trị.

Unit 3: Absolutism and Constitutionalism

Học sinh sẽ nghiên cứu sự phát triển của quyền lực chính trị và những ảnh hưởng của quyền lực chính trị đến mối quan hệ giữa các bang và giữa các bang với cá nhân. Học sinh cũng sẽ tìm hiểu về điều kiện xã hội, chính trị và văn hóa xuất phát từ sự phát triển kinh tế ở Châu Âu.

Unit 4: Scientific, Philosophical, and Political Developments

Học sinh sẽ nghiên cứu cách tư duy khoa học và các dòng tư tưởng chính trị mới kết hợp với tiến bộ công nghệ đã thay đổi phần lớn cuộc sống thế kỷ 18 ở châu Âu.

Unit 5: Conflict, Crisis, and Reaction in the Late 18th Century

Học sinh sẽ nghiên cứu vai trò ngày càng tăng của Anh trong các vấn đề châu Âu và tiếng vang của Cách mạng Pháp trên khắp châu Âu.

Unit 6: Industrialization and Its Effects

Học sinh sẽ tìm hiểu về những tác động chuyển đổi của Cách mạng công nghiệp, công nghệ và đô thị hóa đối với xã hội và tư tưởng chính trị Châu Âu.

Unit 7: 19th-Century Perspectives and Political Developments

Học sinh sẽ khám phá tác động của các lực lượng chính trị của chủ nghĩa dân tộc và các liên minh đang dịch chuyển tạo tiền đề cho Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Unit 8: 20th-Century Global Conflicts

Học sinh sẽ tìm hiểu những biến động lớn của thế kỷ 20 cũng như sự phát triển văn hóa và cấu trúc chính trị đang thay đổi.

Unit 9: Cold War and Contemporary Europe

Học sinh sẽ nghiên cứu cách các hệ tư tưởng cạnh tranh và các siêu cường toàn cầu định hình phần lớn thời gian nửa sau thế kỷ 20.

Cấu trúc bài thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon