Môn Hóa học AP (AP Chemistry)

Tìm hiểu các khái niệm cơ bản của hóa học bao gồm cấu trúc và trạng thái của vật chất, lực nội phân tử và phản ứng. Học sinh sẽ thực hiện các cuộc điều tra trong phòng thí nghiệm và sử dụng các phép tính hóa học để giải quyết vấn đề.

Nội dung Khóa học

Unit 1: Atomic Structure and Properties

You’ll learn about the composition of atoms and ways scientists measure and categorize these molecular building blocks.

Unit 2: Molecular and Ionic Compound Structure and Properties

You’ll discover the range of chemical bonds and how their structure can affect the properties of the molecules created.

Unit 3: Intermolecular Forces and Properties

You’ll explore how atoms come together to create solids, liquids, and gases, and how subatomic forces govern the properties of everything around you.

Unit 4: Chemical Reactions

You’ll learn how to differentiate physical and chemical processes, and how to measure and express chemical reactions via chemical equations.

Unit 5: Kinetics

You’ll explore various methods to observe the changes that occur during a chemical reaction and the effects of a series of reactions.

Unit 6: Thermodynamics

You’ll learn about energy changes in chemical reactions and how a transfer of energy can change a substance’s physical qualities.

Unit 7: Equilibrium

You’ll chart how chemical reactions change over time, what causes substances to reach equilibrium, and how systems react when that equilibrium is disturbed.

Unit 8: Acids and Bases

You’ll learn more about pH, the qualities and properties of acids and bases, and how they interact in chemical reactions.

Unit 9: Applications of Thermodynamics

You’ll be introduced to the concept of “thermodynamic favorability” for reactions, meaning how likely they are to occur given energy changes and environmental factors.

Cấu trúc bài thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon