Câu hỏi ví dụ Đồ thị và hàm số GED

 

Xác định vị trí các điểm và đồ thị của các phương trình (Locate points and graph equations)

Hệ số góc của một đường thẳng từ đồ thị, phương trình hoặc bảng giá trị (Slope of a line from a graph, equation, or table)

Mối quan hệ tỷ lệ thuận của phương trình và đồ thị (Proportional relationships for equations and graphs)

Đặc điểm của đồ thị và bảng đối với mối quan hệ tuyến tính và phi tuyến tính (Features of graphs and tables for linear and nonlinear relationships)

Hệ số góc và một điểm trên đường thẳng (Slope and a point on a line)

Phương trình đường thẳng từ hai điểm (Equation of a line from two points)

Sử dụng hệ số góc của đường thẳng (Use slope of a line)

Hàm số được thể hiện theo những cách khác nhau (Functions shown in different ways)

Hàm số dưới dạng bảng hoặc đồ thị (Functions in tables and graphs)

Tính giá trị hàm số (Evaluating functions)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon