Môn Nguyên tắc Khoa học máy tính AP (AP Computer Science Principles)

Tìm hiểu các nguyên tắc làm nền tảng cho khoa học máy tính và phát triển kỹ năng tư duy mà các nhà khoa học máy tính sử dụng. Học sinh sẽ làm việc độc lập và làm việc theo nhóm để giải quyết các vấn đề trong đời sống theo cách sáng tạo thông qua sử dụng các công cụ và quy trình tính toán.

Nội dung Khóa học

Big Idea 1: Creative Development

You’ll learn how important collaboration is in developing programs and how to use an iterative process in your work.

Big Idea 2: Data

You’ll explore how computers handle data and how data can be used to produce new information and solve problems.

Big Idea 3: Algorithms and Programming

You’ll learn how to use algorithms and abstractions to create programs that solve problems or to express your own creativity.

Big Idea 4: Computer Systems and Networks

You’ll explore how computer systems and networks work and how using multiple computers to divide tasks can speed up processes.

Big Idea 5: Impact of Computing

You’ll examine the effects computing has had on societies, economies, and cultures and consider the legal and ethical responsibilities of programmers.

Cấu trúc bài thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon