Môn Kinh tế Vi mô AP (AP Microeconomics)

Nghiên cứu các nguyên tắc kinh tế học áp dụng cho hành vi của các cá nhân trong một hệ thống kinh tế. Học sinh sẽ sử dụng đồ thị, biểu đồ và dữ liệu để phân tích, mô tả và giải thích các khái niệm kinh tế.

Nội dung Khóa học

Unit 1: Basic Economic Concepts

Học sinh sẽ nghiên cứu nền tảng tư duy kinh tế vi mô, bao gồm cách đánh giá các quyết định dựa trên các ràng buộc và sự đánh đổi và đưa ra các lựa chọn kinh tế hợp lý.

Unit 2: Supply and Demand

Học sinh sẽ nghiên cứu kiến thức cơ bản để hiểu cách thị trường hoạt động thông quan nghiên cứu về mô hình cung – cầu.

Unit 3: Production, Cost, and the Perfect Competition Model

Học sinh sẽ tìm hiểu các yếu tố thúc đẩy hành vi của các doanh nghiệp và nghiên cứu mô hình thị trường cạnh tranh hoàn hảo.

Unit 4: Imperfect Competition

Học sinh sẽ tìm hiểu cách hoạt động của các thị trường cạnh tranh không hoàn hảo và ứng dụng của lí thuyết trò chơi trong các mô hình kinh tế.

Unit 5: Factor Markets

Học sinh sẽ nghiên cứu các khái niệm như cung và cầu và ra quyết định cận biên được áp dụng như thế nào trong thị trường các yếu tố sản xuất.

Unit 6: Market Failure and the Role of Government

Học sinh sẽ nghiên cứu những nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của thị trường và ảnh hưởng của sự can thiệp của chính phủ vào thị trường.

Cấu trúc bài thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon