Câu hỏi ví dụ Đại số cơ bản ( GED Basic Algebra)

Cộng, trừ, nhân và phân tích thành nhân tử các biểu thức tuyến tính (Add, subtract, multiply, and factor linear expressions)

Xây dựng các biểu thức đại số (Algebraic expressions – creation)

Cộng, trừ, nhân, chia và phân tích thành nhân tử các đa thức (Add, subtract, multiply, divide,and factor polynomials)

Xây dựng đa thức từ những mô tả bằng lời (Create polynomials from written descriptions)

Cộng, trừ, nhân và chia các biểu thức hữu tỉ (Add, subtract, multiply and divide rational expressions)

Viết một biểu thức từ mô tả bằng lời (Write an expression from a written description)

Sử dụng phương trình tuyến tính để giải các bài toán thực tế (se linear equations to solve real-world problems)

Giải hệ hai phương trình tuyến tính (Solve a system of two linear equations)

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số (Solve inequalities and graph the answer on a number line)

Phương trình bậc 2 một ẩn (Quadratic equations with one variable)

Tính giá trị của biểu thức đại số (Evaluate algebraic expressions)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0375.855.668
icons8-exercise-96 chat-active-icon